STREET WORKOUT ACADEMY

The Street Workout ACadEmy (ACE) project aims to better the prevention of injuries for street workout practitioners and young people by creating and testing an innovative training program for street workout coaches. This sport is mostly self-though and there is no coach’s (trainer’s) license, so the people practicing it have no mandatory education on injury prevention and this is where this project comes into play. Trying to protect the athletes by improving training conditions, the project aims, among other things, at training coaches, raising awareness of injury prevention techniques, developing a training program for street workout coaches with a focus on safety for young athletes and prevention of injuries during training. As a result, the competencies of coaches practicing Street Workout in Bulgaria, Romania and Croatia will be increased, which will lead to safer practice of the sport and increase its popularity.

Проектът Street Workout ACadEmy (ACE) има за цел да подобри предотвратяването на наранявания за практикуващи Street Workout и млади хора, чрез създаване и тестване на иновативна програма за обучение за треньори. В този спорт няма лиценз за треньор, така че хората, които го практикуват, не са преминали задължително обучение за превенция на наранявания и тук се появява нашият проект. Опитвайки се да защити спортистите чрез подобряване на условията за тренировки, проектът има за цел, наред с други неща, обучение на треньори, повишаване на осведомеността относно техниките за превенция на наранявания, разработване на програма за обучение на треньори с фокус върху безопасността на младите спортисти и предотвратяване на наранявания по време на тренировка. В резултат, ще бъдат повишени компетентностите на треньорите, практикуващи Street Workout в България, Румъния и Хърватска, което ще доведе до по-безопасно практикуване на спорта и ще повиши неговата популярност.